top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Definities

 

1.1 Studio Lumé (Rotterdam), in deze algemene voorwaarden aangeduid als aanbieder van een te huren fotografie locatie.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij aangeduid als boeker.

1.3 Onder de overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst die de boeker met Studio Lumé Rotterdam aangaat door het plaatsen van een boeking – tegen betaling – voor het gebruik van de ruimte van Studio Lumé Rotterdam, en de boekingsbevestiging die vervolgens door Studio Lumé Rotterdam aan de boeker wordt verzonden. Waarin de (betalings)afspraken worden vastgelegd en de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.


Artikel  2 | TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en dienstverlening door of namens Studio Lumé Rotterdam waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van derden die door Studio Lumé Rotterdam in het kader van de opdracht worden ingeschakeld.

2.3 Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, die te vinden is op de website van Studio Lumé Rotterdam.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de boeker wordt door Studio Lumé Rotterdam uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 | VOORSTEL EN AANBIEDING


3.1 Studio Lumé Rotterdam is niet verplicht zijn aanbieding en/of boekingsbevestiging na te leven, indien het voor de boeker redelijkerwijs begrijpelijk is dat de aanbieding en/of boekingsbevestiging of delen daarvan een kennelijke fout of vergissing bevatten.

3.2 De voorwaarden zoals vastgelegd in aanbiedingen en/of boekingsbevestigingen zijn niet automatisch van toepassing op vervolgboekingen.

3.3. Een boeking is alleen geldig als deze via het daarvoor bestemde systeem wordt geplaatst en door een boekingsbevestiging van Studio Lumé Rotterdam aan de boeker wordt bevestigd.

 

3.4 Afbeeldingen van de locatie zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Studio Lumé Rotterdam is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.


Artikel 4 | PRIJZEN EN BETALINGEN

 


4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Door het plaatsen van een boeking ontstaat een verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs binnen 48 uur.

4.3 Indien de boeker meer tijd wenst dan vooraf overeengekomen, dient de boeker extra uren te boeken. Dit kan alleen als er al geen andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Studio Lumé Rotterdam kan nimmer garanderen dat er buiten het aanvankelijk gereserveerde dagdeel gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.

4.4 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijsniveau. Studio Lumé Rotterdam heeft te allen tijde het recht de tarieven aan te passen, indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk aan de boeker medegedeeld.

4.5 Indien de boeker in verzuim is of tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijkerwijs gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van de betaling voor rekening van de boeker. 

 


Artikel 5 | VERPLICHTINGEN VAN DE BOEKER

 


5.1 De inlener dient alle voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens tijdig aan het Studio Lumé Rotterdam ter beschikking te stellen.

5.2 De boeker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden. Studio Lumé Rotterdam zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3 De boeker vrijwaart Studio Lumé Rotterdam voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 

5.4 Gasten mogen nimmer zonder begeleiding van de boeker in de eigendommen van Studio Lumé Rotterdam aanwezig zijn en bij het verlaten van de kamer dienen de deuren en ramen te allen tijde op slot te zijn.

5.5 De boeker is verplicht de geldende interne huisregels na te leven.

 


Artikel 6 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Het is verboden brandbare zaken of voorwerpen te gebruiken die tot schade of vervuiling van de ruimte kunnen leiden. Verder is roken in en rond het gebouw niet toegestaan.

6.2 Na de huurperiode dient de boeker ervoor te zorgen dat de ruimte schoon en netjes wordt achtergelaten. Indien de ruimte niet schoon of geveegd wordt achtergelaten, heeft Studio Lumé Rotterdam het recht de schoonmaakkosten aan de boeker door te berekenen.

6.3 De boeker is op de hoogte van de aanwezigheid van omwonenden en zal naar verwachting geen (geluids)overlast veroorzaken.

6.4 De boeker, al dan niet degene die heeft geboekt, is ervoor verantwoordelijk alle personen die tijdens het geboekte tijdslot aanwezig zullen zijn, op de hoogte te stellen van de huisregels.

 


Artikel 7 | RESERVERING

 


7.1 De kleinste reserveringseenheid bedraagt een periode van 2 uur.

 

7.2 De boeker houdt bij het maken van de reservering rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele verlenging van een sessie. Bij verlenging zal Studio Lumé Rotterdam bovenop de overeengekomen huurprijs een meerprijs in rekening brengen.


 

ARTIKEL 8 | WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN EN OVERMACHT

 


8.1 Studio Lumé Rotterdam heeft het recht een boeking te weigeren.

8.2 In geval van overmacht heeft Studio Lumé Rotterdam het recht de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. 

8.3 Indien de boeker de overeenkomst wil annuleren of verplaatsen, kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip kosteloos. Indien de boeker de boeking na 72 uur wil annuleren of verzetten, heeft Studio Lumé Rotterdam het recht 100% van de oorspronkelijke boekingskosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 9 | AUTEURSRECHT EN MERKRECHT

 

 

9.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Studio Lumé.

 

9.2 Gebruik van de merknaam is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

9.3 In geval van inbreuk op deze voorwaarden, zoals het niet naleven van het auteursrecht of gebruik van merknaam, zal de overtreder een boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) verschuldigd zijn.

 

9.4 Daarnaast zal voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, een aanvullende boete van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per dag worden opgelegd, totdat de inbreuk is beëindigd.

 

 


Artikel 10 | AANSPRAKELIJKHEID


10.1 Studio Lumé Rotterdam is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen en handelingen, waaronder vertragingen, of file. 

10.2 Studio Lumé Rotterdam is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke of zakelijke eigendommen van de boeker die zich in het pand bevinden.

10.3 Studio Lumé Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.

10.4 De boeker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hem meegebrachte gasten.

10.5 Het niet naleven van onze huisregels kan resulteren in een boeten oplopend tot € 250,-
 

Artikel 11 | KLACHTEN


11.1 De boeker is verplicht reclames over facturen en/of de verleende diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk bij Studio Lumé Rotterdam in te dienen.

11.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op.

© Studio Lumé Rotterdam, 3042 AX Rotterdam april 2024

bottom of page